BENA

Thỏa thuận liên danh nhà thầu

« Back to Glossary Index

Tiếng Anh: Joint Venture Agreement
Giải thích:
Việc liên danh trong đấu thầu là cách thức để nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu của mời thầu tiến hành liên danh với một đơn vị, tổ chức khác để có đủ điểu kiện năng lực, kinh nghiệm thực hiện gói thầu. Liên danh khi tham gia đấu thầu không chỉ hỗ trợ năng lực cho nhà thầu mà còn thúc đẩy nhanh tiến độ thực hiện gói thầu. Đối với nhà thầu liên danh thì năng lực, kinh nghiệm được xác định bằng tổng năng lực, kinh nghiệm của các thành viên liên danh song phải bảo đảm từng thành viên liên danh đáp ứng năng lực, kinh nghiệm đối với phần việc mà thành viên đó đảm nhận trong liên danh; nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh không đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm thì nhà thầu liên danh được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu. Đối với gói thầu chia thành nhiều phần độc lập, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu sẽ được đánh giá tương ứng với phần mà nhà thầu tham dự thầu. Trường hợp liên danh phải có văn bản thỏa thuận giữa các thành viên, trong đó quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh và trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên trong liên danh.

« Back to Glossary Index
Scroll to Top