BENA

BENA trợ giúp các nhà thầu phụ / nhà cung cấp như thế nào?

Chương trình thăng tiến

Năng lực của nhà thầu phụ / nhà cung cấp có thể được thăng tiến với sự hỗ trợ của BENA theo một chương trình thăng tiến đã được công nhận tính hiệu quả bởi các tổ chức quốc tế.

Một nhà thầu phụ / nhà cung cấp có tiềm năng sẽ được BENA đánh giá sơ bộ về năng lực và nhu cầu phát triển. Dựa trên tình hình cụ thể và mong muốn của bạn, BENA sẽ xác định lộ trình và tool kits có thể phù hợp, và sau đó tiến tới thống nhất kế hoạch hành động. Những tool kits này đã được chứng minh tính hiệu quả trên thế giới và các chuyên gia tư vấn triển khai sẽ làm cho nó trở nên thực tiễn và phù hợp hơn với mục đích riêng của bạn. Sau đó, nhà thầu phụ / nhà cung cấp sẽ thực hiện các hạng mục trong kế hoạch hành động theo tiến độ thời gian với sự giám sát thường xuyên của BENA. Trong khi đó, với năng lực của mình, BENA sẽ hỗ trợ các nhà thầu phụ / nhà cung cấp có cơ hội xuất hiện để tham gia vào chuỗi cung ứng công nghiệp tiêu chuẩn cao hơn.

Vào cuối mỗi chu kỳ, thường là 1 năm, nhà thầu phụ / nhà cung cấp sẽ được đánh giá, xếp hạng tổng thể về cả năng lực và kết quả. Khi đó, BENA và nhà thầu phụ / nhà cung cấp sẽ cùng thảo luận lại cho kế hoạch hành động tiếp theo. Việc xếp hạng tổng thể của nhà thầu phụ / nhà cung cấp sẽ tuân theo hệ thống xếp hạng của BENA và sẽ CHỈ hiển thị cho khách hàng tiềm năng của nhà thầu phụ/nhà cung cấp mà thôi.

Đầu tư

BENA có thể tài trợ cho các nhà thầu phụ / nhà cung cấp có tiền năng cao để nắm bắt cơ hội kinh doanh của nó bằng cách đầu tư vốn. Việc này phụ thuộc rất nhiều vào từng trường hợp kinh doanh cụ thể, cũng như sự tự nguyện của cả nhà thầu phụ / nhà cung cấp lẫn BENA.

 

Hỗ trợ thực hiện hợp đồng

Qua việc áp dụng các chương trình thăng tiến trợ gúp bởi BENA và khi có sự thăng tiến rõ, độ tin cậy về tài chính của nhà thầu phụ / nhà cung cấp sẽ được nâng lên khi được đánh giá bởi đối tác tài chính. BENA và các đối tác tài chính có thể cung cấp dịch vụ hỗ trợ tín dụng cho các nhà thầu phụ / nhà cung cấp, để nhận các khoản vay hoặc các hình thức hỗ trợ tài chính khác để thực hiện hợp đồng một cách kịp thời và với lãi suất thấp hơn.

Scroll to Top