BENA

QUY TẮC HÀNH XỬ

Bộ quy tắc hành xử (COC) này là cam kết của đội ngũ BENA và các đối tác liên quan (gọi chung là đội ngũ BENA) để phục vụ sứ mệnh của BENA một cách có đạo đức và chuyên nghiệp, để bảo vệ công chúng nói chung, khách hàng nói riêng cũng như uy tín của BENA.

A. Đội ngũ BENA sẽ duy trì chuẩn mực cao về hành xử cá nhân và nghề nghiệp:

 1. Chịu trách nhiệm cho hành động của mình.
 2. Thực thi các tác vụ và chấp nhận trách nhiệm chỉ khi có đủ khả năng thực hiện.
 3. Nhận thức được tầm quan trọng của học tập và sự phát triển bản thân.
 4. Tuân thủ luật pháp của nước sở tại.
 5. Ủng hộ quy tắc này, đồng thời khuyến khích đồng nghiệp và đồng sự hành động theo quy tắc hành xử này.

B. Trong công việc của mình, đội ngũ BENA sẽ:

 1. Dẫn dắt mọi người trong dự án và vận hành để thúc đẩy tăng năng suất lên tối đa trong khi cố gắng giảm thiểu chi phí.
 2. Bảo vệ đội ngũ nhân viên và khách hàng khỏi các tổn hại về thể chất và tinh thần.
 3. Biết chấp nhận và đưa ra phản hồi về công việc một cách trung thực, và sẵn sàng tiếp nhận đúng mức sự góp ý của người khác.
 4. Hỗ trợ đội ngũ, đồng nghiệp và đồng sự trong sự phát triển chuyên môn của họ.
 5. Tránh bất kỳ lợi ích cá nhân, tài chính hoặc lợi ích khác có thể cản trở khả năng hoặc tính sẵn lòng thực hiện các trách nhiệm cho công việc.
 6. Tôn trọng và cẩn thận với tài sản của công ty, dù là vật chất hay vô hình
 7. Nuôi dưỡng một môi trường làm việc được tổ chức tốt, tôn trọng và hợp tác lẫn nhau.

C. Đội ngũ BENA, trong mối quan hệ với các đối tác và khách hàng, sẽ:

 1. Luôn hành xử như là đối tác đáng tin cậy cho khách hàng trong các vấn đề về chuyên môn hoặc kinh doanh.
 2. Luôn công bằng và khách quan trong việc đánh giá và đề xuất các nhà thầu phụ / nhà cung cấp.
 3. Chỉ chia sẻ kiến thức có lợi cho cả người mua và người bán.
 4. Thúc đẩy chương trình an toàn, sức khỏe trong doanh nghiệp.
 5. Xử lý thông tin khách hàng bao gồm tài khoản internet một cách bảo mật và riêng tư.
 6. Hỗ trợ các nhà thầu phụ / nhà cung cấp thăng tiến bất kể họ có sử dụng dịch vụ của BENA hay không.
 7. Khuyến khích và tạo điều kiện cho các nhà thầu phụ / nhà cung cấp tuân thủ luật pháp quốc gia sở tại.
 8. Thông báo cho khách hàng về quá trình và cách thức công việc sẽ được thực hiện.

D. Đội ngũ BENA trong mối quan hệ với cộng đồng địa phương, sẽ:

 1. Bảo vệ an toàn, sức khỏe và lợi ích của công cộng, và sẵn sàng lên tiếng về những hành động lạm dụng làm ảnh hưởng đến lợi ích công cộng.
 2. Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp địa phương, trong sự hài hòa với sự phát triển cộng đồng quốc tế.
Scroll to Top