BENA

Đơn vị dự thầu

« Back to Glossary Index

Tiếng Anh: Bidder
Giải thích:
Là doanh nghiệp nhà thầu, nhà cung cấp tham gia vào quá trình mua sắm đấu thầu một gói thầu cụ thể nào đó. Trong các bài viết, có nhiều nơi dùng qua lại từ Đơn vị dự thầu này với Nhà thầu hay Nhà cung cấp, bởi vì về bản chất các từ này là một.

« Back to Glossary Index
Scroll to Top