BENA

Tiêu chí đánh giá kỹ thuật

« Back to Glossary Index

Tiếng Anh: Technical evaluation criteria
Giải thích:
Tiêu chí đánh giá kỹ thuật là một phần của kế hoạch đấu thầu. Bộ tiêu chí này cần được soạn và phê duyệt bởi chuyên viên kỹ thuật liên quan và người có thẩm quyền kỹ thuật của gói thầu.

« Back to Glossary Index
Scroll to Top