BENA

Chỉ định thầu

« Back to Glossary Index

Tiếng Anh: Single source
Giải thích:
Một tình huống xảy ra khi có nhiều nguồn cung cấp đủ điều kiện đối với một sản phẩm nhất định, nhưng người mua hoặc dự án chỉ chọn đặt hàng từ một người bán.
Đây là một hình thức mua sắm không đảm bảo tính cạnh tranh và cần quản lý cấp cao cho phép cho một số tình huống cần được giải trình.

« Back to Glossary Index
Scroll to Top