BENA

Hợp đồng đơn giá

« Back to Glossary Index

Tiếng Anh: Time and material contract
Giải thích:
Hợp đồng theo đơn giá thời gian và nguyên vật liệu – Trong loại hợp đồng này, khách hàng phải trả một lượng tiền tương ứng với thời gian và lượng nguyên vật liệu mà nhà thầu đã phục vụ cho dự án cũng như các công việc thuộc dự án, và đơn giá đã được đồng ý trước.

« Back to Glossary Index
Scroll to Top