BENA

Hợp đồng

« Back to Glossary Index

Tiếng Anh: contract
Giải thích:
Hợp đồng là tài liệu ràng buộc pháp lý giữa hai hay nhiều bên nhằm để có một sản phẩm hay dịch vụ nào đó

« Back to Glossary Index
Scroll to Top