BENA

Đơn hàng

« Back to Glossary Index

Tiếng Anh: Purchase order

Giải thích:

Đơn hàng thường bao gồm các điều khoản và điều kiện để hình thành thỏa thuận hợp đồng của giao dịch. Đơn hàng (PO) là một thỏa thuận tuân theo một biểu mẫu nhất định, được gửi từ người mua đến nhà cung cấp để cho phép mua hàng.

« Back to Glossary Index
Scroll to Top