BENA

Nhà cung cấp

« Back to Glossary Index

Tiếng Anh: Supplier
Giải thích:
Nhà cung cấp là doanh nghiệp tham gia đấu thầu các gói thầu cung cấp sản phẩm hàng hóa. Tuy nhiên trong thực tế, có thể dùng qua lại thuật ngữ Nhà cung cấp với Nhà thầu

« Back to Glossary Index
Scroll to Top