BENA

Gói thầu

« Back to Glossary Index

Tiếng Anh: Bid package
Giải thích:
Gói thầu là một phần của dự án, trong một số trường hợp đặc biệt gói thầu là toàn bộ dự án; gói thầu có thể gồm những nội dung mua sắm giống nhau thuộc nhiều dự án hoặc là khối lượng mua sắm một lần đối với mua sắm thường xuyên.

« Back to Glossary Index
Scroll to Top