BENA

Gói thầu EPC

« Back to Glossary Index

Tiếng Anh: Engineering Procuring Construction (EPC)
Giải thích:
Thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị và xây lắp. Thuật ngữ này thường dùng để chỉ gói thầu tổng thầu EPC bao gồm toàn bộ các công việc thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị và xây lắp của một gói thầu do một nhà thầu thực hiện 

« Back to Glossary Index
Scroll to Top