BENA

Xây lắp

« Back to Glossary Index

Tiếng Anh: Building
Giải thích:
Xây lắp gồm những công việc thuộc quá trình xây dựng và lắp đặt thiết bị các công trình, hạng mục công trình, cải tạo, sửa chữa lớn.

« Back to Glossary Index
Scroll to Top