BENA

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

« Back to Glossary Index

Tiếng Anh: Business registration certificate
Giải thích:
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là loại giấy tờ “khai sinh” của một doanh nghiệp, trong đó có các nội dung như quy định theo luật. Đây là loại giấy tờ nhằm giúp các cơ quan chức năng quản lý doanh nghiệp, xác định được các nội dung cơ bản của doanh nghiệp: tên, địa chỉ, số vốn, ngành nghề kd, người đại diện…

« Back to Glossary Index
Scroll to Top