BENA

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán

« Back to Glossary Index

Tiếng Anh: Audited financial statements
Giải thích:
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán là báo cáo tài chính do nhà thầu lập và được cơ quan kiểm toán xác nhận bao gồm các chỉ tiêu về tài chính của nhà thầu trong năm tài chính như tổng tài sản, các khoản thu chi, các khoản nộp … theo quy định.
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của nhà thầu là một loại tài liệu thuộc hồ sơ dự thầunhà thầu phải nộp để làm cơ sở cho việc đánh giá năng lực của nhà thầu 

« Back to Glossary Index
Scroll to Top