BENA

Giá

« Back to Glossary Index

Tiếng Anh: Price
Giải thích:
Là khoản tiền người mua phải trả cho người bán. Đối với người bán, giá sẽ bằng chi phí cộng lợi nhuận. Đối với người mua, giá mua sẽ ngay lập tức trở thành chi phí cho người mua.

« Back to Glossary Index
Scroll to Top