BENA

Tỷ giá hối đoái

« Back to Glossary Index

Tiếng Anh: Exchange rate
Giải thích:
Tỷ giá hối đoái, tỷ giá quy đổi. Tỷ giá quy đổi là tỷ giá giữa các đồng tiền khác nhau dùng để quy đổi đồng tiền dự thầu của các nhà thầu về một loại tiền nhất định theo quy định của hồ sơ mời thầu để đánh giá và so sánh các hồ sơ dự thầu trong quá trình đánh giá thầu 

« Back to Glossary Index
Scroll to Top