BENA

Hồ sơ dự thầu

« Back to Glossary Index

Tiếng Anh: Bids submission
Giải thích:
Hồ sơ dự thầu là toàn bộ tài liệu do nhà thầu lập theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu và được nộp cho bên mời thầu theo quy định nêu trong hồ sơ mời thầu.

« Back to Glossary Index
Scroll to Top