BENA

Điều khoản giảm thiệt hại

« Back to Glossary Index

Tiếng Anh: Hold harmless clause
Giải thích:
Là điều khoản trong thế chấp xây dựng hay hợp đồng cho vay, giảm nhẹ nợ phải trả của người vay trong những biến cố không lường trước, như công nhân đình công hay thiên tai, làm giảm khả năng người vay đáp ứng các nghĩa vụ theo hợp đồng.

« Back to Glossary Index
Scroll to Top