BENA

Tổ đánh giá thầu

« Back to Glossary Index

Tiếng Anh: Bid evaluation committee
Giải thích:
Vai trò của Tổ đánh giá thầu trong quá trình mua sắm là đánh giá hồ sơ dự thầu đã nhận được từ các người bán để từ đó đạt được một quyết định đồng thuận để trao hợp đồng cho nhà thầu đáp ứng được các tiêu chí đã đề ra. Tổ đánh giá thầu được phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu.

« Back to Glossary Index
Scroll to Top