BENA

Hình thức trọn gói

« Back to Glossary Index

Tiếng Anh: Lump sum
Giải thích:
Là hình thức hợp đồng giá cố định. (1) được áp dụng cho những phần công việc được xác định rõ về số lượng, khối lượng. (2) Giá hợp đồng không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. Chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu bằng đúng giá ghi trong hợp đồng khi nhà thầu hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng.

« Back to Glossary Index
Scroll to Top