BENA

Chủ đầu tư

« Back to Glossary Index

Tiếng Anh: Client
Giải thích:
Chủ đầu tư chính là đơn vị đứng bên mua trong hợp đồng. Hay còn gọi dưới danh từ khách hàng, quý khách, người mua. Trong mua sắm công, chủ đầu tư chính là đơn vị quản lý dự án được chỉ định.
Đồng nghĩa: customer

« Back to Glossary Index
Scroll to Top