BENA

Đánh giá hồ sơ thầu

« Back to Glossary Index

Tiếng Anh: Bid evaluation
Giải thích:
Đây là công việc của đội đánh giá thầu của chủ đầu tư. Sau thời hạn nộp hồ sơ dự thầu của các nhà thầu, chủ đầu tư sẽ tiến hành việc mở, kiểm tra, và đánh giá hồ sơ dự thầu để xác định trách nhiệm, sự đáp ứng của nhà thầu cũng như các yếu tố khác có liên quan đến việc lựa chọn hồ sơ dự thầu.

« Back to Glossary Index
Scroll to Top