BENA

Mở thầu

« Back to Glossary Index

Tiếng Anh:
Giải thích:
Mở thầu là thời điểm mở hồ sơ dự thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu. Việc mở và đọc công khai tất cả hồ sơ dự thầu đã nhận được, vào một ngày và giờ được chỉ định quy định trong các tài liệu mời thầu. Sự kiện mở thầu là một quy trình chính thức nơi các nhà thầu được mời tham dự, giá thầu được đọc và các hồ sơ dự thầu được kiểm tra để tuân thủ các yêu cầu nộp hồ sơ của các tài liệu mời thầu.

« Back to Glossary Index
Scroll to Top