BENA

Thỏa thuận không tiết lộ

« Back to Glossary Index

Tiếng Anh: Nondisclosure agreement (NDA)
Giải thích:
Thỏa thuận giữa người mua và người bán tiềm năng nhằm xác định các thông tin hoặc tài liệu cần phải giữ bí mật, đồng thời kiểm soát những người trong tổ chức quyền truy cập vào những thông tin bí mật này.

« Back to Glossary Index
Scroll to Top