BENA

Đấu thầu

« Back to Glossary Index

Tiếng Anh: Bidding
Giải thích:
Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Đây là một công việc có tính thủ tục cao trong mua sắm doanh nghiệp.
Đồng nghĩa:
Conduct procurement.

« Back to Glossary Index
Scroll to Top