BENA

Đấu thầu cạnh tranh trong nước

« Back to Glossary Index

Tiếng Anh: Domestic competitive bidding
Giải thích:
Đấu thầu cạnh tranh trong nước là hình thức đấu thầu chỉ có các nhà thầu trong nước tham dự. Khác với hình thức mua bán bình thường khác chỉ có bên mua, bên bán thương lượng riêng với nhau, hình thức đấu thầu cạnh tranh mở ra công khai cho nhiều nhà kinh doanh cạnh tranh với nhau dưới các dạng khác nhau.

« Back to Glossary Index
Scroll to Top