BENA

Quy trình mua sắm

« Back to Glossary Index

Tiếng Anh: Procurement procedure
Giải thích:
Là một quy trình do tổ chức soạn ra và buộc nội bộ áp dụng cho toàn bộ hoạt động của mình. Quy trình mua sắm này bao gồm:
– Phân loại mua sắm theo rủi ro, hay ngưỡng giá trị.
– Các bước tiến hành lựa chọn nhà cung cấp, cách thức tiến hành, thẩm quyền phê duyệt cho từng bước.
– Cách thức quản lý hợp đồng, nhà cung cấp
– Biểu mẫu
Mua sắm công của một quốc gia sẽ theo luật đấu thầu, hay luật mua sắm công.
Mua sắm cho các dự án của WB sẽ theo hướng dẫn của mua sắm của WB.

« Back to Glossary Index
Scroll to Top