BENA

Thỏa thuận về thiệt hại ước tính

« Back to Glossary Index

Tiếng Anh: Liquidated damage
Giải thích:
Thỏa thuận về thiệt hại ước tính thường là một điều khoản trong hợp đồng mà trong đó các bên thỏa thuận một số tiền bồi thường thỏa đáng đối với những thiệt hại mà một bên có thể nhận được nếu bên kia vi phạm hợp đồng.

« Back to Glossary Index
Scroll to Top