BENA

Bảo lãnh

« Back to Glossary Index

Tiếng Anh: bond
Giải thích:
Một tài liệu do người bán cung cấp cho người mua để đảm bảo việc thực hiện các nghĩa vụ của người bán. Tài liệu này sẽ do bên thứ ba thực hiện để bảo lãnh cho người bán.

« Back to Glossary Index
Scroll to Top