BENA

Bảo lãnh bảo hành

« Back to Glossary Index

Tiếng Anh: Maintenance bond
Giải thích:
Chủ đầu tư phải thỏa thuận trong hợp đồng với nhà thầu về quyền và trách nhiệm của các bên trong bảo hành công trình xây dựng/sản phẩm hàng hóa; thời hạn bảo hành công trình xây dựng/sản phẩm hàng hóa, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ; mức tiền bảo hành; việc lưu giữ, sử dụng, hoàn trả tiền bảo hành và việc thay thế tiền bảo hành công trình xây dựng/sản phẩm hàng hóa bằng thư bảo lãnh của ngân hàng có giá trị tương đương…

« Back to Glossary Index
Scroll to Top