BENA

Đơn hàng phát sinh

« Back to Glossary Index

Tiếng Anh: Change order
Giải thích:
Trong quá trình thực hiện hợp đồng, phạm vi công việc có thể bị thay đổi vì nhiều lý do như: không định nghĩa đúng, đủ, thay đổi khối lượng công việc, yêu cầu kỹ thuật thay đổi… Khi khách hàng yêu cầu nhà thầu thay đổi sẽ kích hoạt việc thương thảo hợp đồng, và một đơn hàng cần được ký kết cho thay đổi phát sinh kia.

« Back to Glossary Index
Scroll to Top