BENA

Bảo đảm thực hiện hợp đồng

« Back to Glossary Index

Tiếng Anh: Contract bond/performance bond
Giải thích:
Bảo đảm thực hiện hợp đồng là việc nhà thầu thực hiện một trong các biện pháp đặt cọc, ký quỹ hoặc nộp thư bảo lãnh để bảo đảm trách nhiệm thực hiện hợp đồng của nhà thầu trúng thầu trong thời gian xác định theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu

« Back to Glossary Index
Scroll to Top