BENA

Sửa đổi hợp đồng

« Back to Glossary Index

Tiếng Anh: Contract modification
Giải thích:
Sửa đổi hợp đồng là việc thay đổi các điều khoản trong hợp đồng. Lưu ý rằng, việc sử đổi hợp đồng phải được thực hiện bằng văn bản và các sửa đổi hợp đồng chỉ có hiệu lực khi được thực hiện bởi cả hai bên.

« Back to Glossary Index
Scroll to Top