BENA

Tranh chấp

« Back to Glossary Index

Tiếng Anh: Dispute
Giải thích:
Sự bất đồng giữa người mua và người bán chưa giải quyết được bằng thương lượng, điều này có thể dẫn đến việc phải sử dụng một số giải pháp để giải quyết tranh chấp (ví dụ như sử dụng cơ chế trọng tài chẳng hạn) hoặc thậm chí cuối cùng là kiện tụng.

« Back to Glossary Index
Scroll to Top