BENA

Chấm dứt theo sự kiện

« Back to Glossary Index

Tiếng Anh: Termination for cause
Giải thích:
Điều khoản này có nghĩa rằng hợp đồng có thể được chấm dứt khi một bên vi phạm bản hợp đồng và vào thời điểm sau đó bên không vi phạm gửi tới bên vi phạm văn bản thông báo về việc vi phạm, đồng thời cho phép bên vi phạm có một khoảng thời gian nhất định để khắc phục vi phạm của mình. Sau khoảng thời gian đó, một thông báo khác phải được gửi để thực sự chấm dứt hợp đồng. Nếu thủ tục này không được thực hiện nghiêm túc, sẽ không bên nào có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng cả.

« Back to Glossary Index
Scroll to Top