BENA

Đơn phương chấm dứt hợp đồng

« Back to Glossary Index

Tiếng Anh: Convenience termination
Giải thích:
Điều khoản này cho phép bất cứ bên nào cũng có quyền chấm dứt hợp đồng (bất kể có lý do hoặc không có lý do) một khi bên đó có ý muốn chấm dứt hợp đồng với điều kiện là phải gửi thông báo tới bên kia và sau một khoảng thời gian nhất định mới được chấm dứt hợp đồng.

« Back to Glossary Index
Scroll to Top