BENA

Quản lý hợp đồng

« Back to Glossary Index

Tiếng Anh: Contract administration
Giải thích:
Quản lý hợp đồng là việc giám sát, theo dõi và báo cáo việc thực hiện hợp đồng của nhà cung cấp, bên thi công và nhà cung cấp dịch vụ để xem họ có tuân thủ các điều khoản và điều kiện của hợp đồng hay không. Việc này được tiến hành kể từ thời điểm ký hợp đồng cho đến khi hợp đồng chấm dứt hoặc hoàn thành vào ngày được ghi rõ trong hợp đồng.

« Back to Glossary Index
Scroll to Top