BENA

Hợp đồng đơn giá trong mua sắm

Đối với những hoạt động nhỏ có độ không chắc chắn cao, nhà thầu có thể tính mức lương theo giờ cho lao động, cộng với chi phí nguyên vật liệu, cộng với phần trăm tổng chi phí. Loại hợp đồng này được gọi là hợp đồng đơn giá. Thời gian hợp đồng thường được xác định dựa trên cơ sở giá theo giờ và nhà thầu khi đó sẽ thường cung cấp bảng liệt kê thời gian và các biên nhận cho các mặt hàng đã được mua trong dự án. Dự án sẽ hoàn trả cho nhà thầu cho thời gian thực hiện dựa trên tỷ lệ đã thỏa thuận và chi phí thực tế của nguyên vật liệu.

Description: Time and Materials Contract

Hình 1: Loại hợp đồng đơn giá

Hợp đồng đơn giá được sử dụng cho các dự án có phạm vi nhỏ và hàm chứa nhiều yếu tố không chắc chắn hoặc có rủi ro. Giả định rằng dự án luôn có một mức độ rủi ro nào đó. Đối với loại hợp đồng này, bởi vì, nhà thầu có nhiều khả năng sẽ có những dự phòng trong giá cả để bù đắp các rủi ro cao, cho nên kết quả là đem đến sự giảm chi phí tổng cho dự án.

Để giảm thiểu rủi ro cho dự án, nhà thầu thường chỉ dành một lượng tiền tệ giới hạn nào đó để thực hiện. Điều này có nghĩa là hợp đồng chỉ có thể tính tiền đúng bằng lượng tiền đã thỏa thuận giữa hai bên. Loại hợp đồng đơn giá cho phép dự án được điều chỉnh khi có thêm thông tin. Chi phí cuối cùng của công việc không được xác định rõ cho đến khi có đủ thông tin để hoàn thành ước tính một cách chính xác hơn.

Leave a Comment

Scroll to Top