BENA

Chứng nhận chất lượng hàng hóa

« Back to Glossary Index

Tiếng Anh: Certificate of Quality (CQ)
Giải thích: CQ là một chứng chỉ dùng để chứng nhận chất lượng của hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn của nước sản xuất hoặc các tiêu chuẩn quốc tế.

« Back to Glossary Index
Scroll to Top