BENA

Chứng nhận xuất xứ hàng hóa

« Back to Glossary Index

Tiếng Anh: Certificate of Origin (CO)
Giải thích:
Chứng nhận xuất xứ hàng hóa là văn bản do tổ chức có thẩm quyền thuộc quốc gia hoặc vùng lãnh thổ xuất khẩu hàng hóa cấp dựa trên những quy định và yêu cầu liên quan về xuất xứ, chỉ rõ nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa.

« Back to Glossary Index
Scroll to Top