BENA

Đặc tính kỹ thuật tương đương

« Back to Glossary Index

Tiếng Anh: Equivalent specifications
Giải thích:
Thuật ngữ này thường được sử dụng trong hồ sơ mời thầu, khi yêu cầu đối với một loại thiết bị vật tư nào đó. Theo đó, yêu cầu về đặc tính kỹ thuật cụ thể hoặc tương đương với một loại vật tư thiết bị khác

« Back to Glossary Index
Scroll to Top