BENA

Loại bỏ hồ sơ dự thầu

« Back to Glossary Index

Tiếng Anh: Elimination of bid
Giải thích:
Loại bỏ hồ sơ dự thầu là việc không xem xét tiếp hồ sơ dự thầu trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu. Việc loại bỏ hồ sơ dự thầu được căn cứ theo điều kiện cụ thể về loại bỏ hồ sơ dự thầu quy định trong hồ sơ mời thầu 

« Back to Glossary Index
Scroll to Top