BENA

Khoản thưởng

« Back to Glossary Index

Tiếng Anh: Contract incentives
Giải thích:
Là khoản lợi ích mà người bán có thể có thêm khi thực hiện tốt một số mục tiêu người mua đưa ra và cam kết thưởng

« Back to Glossary Index
Scroll to Top