BENA

Đánh giá hai giai đoạn

« Back to Glossary Index

Tiếng Anh: two-stage evaluation
Giải thích:
Để tránh việc biết trước giá ảnh hưởng lên tâm lý đội đánh giá thầu khi đánh giá kỹ thuật, người ta chia việc đánh giá ra 2 giai đoạn, kỹ thuật trước, thương mại sau. Và chủ đầu tư sẽ yêu cầu nhà thầu nộp HSDT gồm 2 túi riêng: Một túi chỉ gồm đề xuất kỹ thuật mà không có thông tin giá, túi thứ 2 có thông tin về giá. Khi chấm kỹ thuật, đội đánh giá chỉ mở gói thứ nhất.

« Back to Glossary Index
Scroll to Top