BENA

Phương án chào thầu thay thế

« Back to Glossary Index

Tiếng Anh: Alternative proposal
Giải thích:
Về nguyên tắc, trong trường hợp nếu HSMT yêu cầu nhà thầu đề xuất các phương án thay thế thì nhà thầu mới được đề xuất phương án thay thế. Bên cạnh đó, nhà thầu vẫn phải chuẩn bị một HSDT theo phương án chính đáp ứng yêu cầu của HSMT. Khi đề xuất các phương án thì phải nêu rõ phương án nào là phương án chính, phương án nào là phương án thay thế. Nếu trong HSMT không yêu cầu nhà thầu đề xuất phương án thay thế, việc đề xuất phương án thay thế trong HSDT cho phương án nêu trong HSMT sẽ không được xem xét, mà chỉ xem xét phương án chính.

« Back to Glossary Index
Scroll to Top