BENA

Giá trúng thầu

« Back to Glossary Index

Tiếng Anh: Award price
Giải thích:
Giá trúng thầugiá được phê duyệt trong kết quả lựa chọn nhà thầu làm cơ sở để thương thảo, hoàn thiện và ký kết hợp đồng. Sau khi được phê chuẩn kết quả lựa chọn nhà thầu, xem như nhà thầu đã được chọn. Và nếu không có gì thay đổi trong cuộc họp trước khi trao thầu, giá này sẽ trở thành giá hợp đồng.

« Back to Glossary Index
Scroll to Top