BENA

Quản lý chi dùng công ty

« Back to Glossary Index

Tiếng Anh: Spend management
Giải thích:
Quản lý chi dùng công ty là thuật ngữ dùng cho các công ty tài chính và sản xuất lớn, họ luôn có nhu cầu chiến lược quản lý chi tiêu, vì chi tiêu quyết định lợi nhuận kinh doanh.
Cho đến nay, có một số công cụ hiệu quả để quản lý chi tiêu trở thành một chủ đề chuyên nghiệp. Ví dụ, quản lý hạng mục mua sắm (category management is purchasing) là một công cụ trong quản lý chi dùng công ty.

« Back to Glossary Index
Scroll to Top