BENA

Sửa đổi bằng văn bản

« Back to Glossary Index

Tiếng Anh: Written modification
Giải thích:
Điều khoản này có nghĩa rằng chỉ có những sửa đổi, bổ sung bằng văn bản có chữ ký của cả hai bên mới có giá trị thực hiện và ràng buộc các bên. 

« Back to Glossary Index
Scroll to Top