BENA

Hóa đơn tạm

« Back to Glossary Index

Tiếng Anh: Pro forma invoice
Giải thích:
Hóa đơn tạm là một bản dự thảo hóa đơn được soạn thảo bởi nhà xuất khẩu. Nó có thể bao gồm các điều khoản, điều kiện chính của một giao dịch thương mại quốc tế. Hóa đơn tạm thường được phát hành ngay khi nhà xuất khẩu – nhà nhập khẩu bắt đầu giao dịch và nó cũng không phải là hóa đơn hay chứng từ xác nhận cuối cùng. Nó có thể được sửa chữa, điều chỉnh ngay cả khi hai bên đã ký kết.

« Back to Glossary Index
Scroll to Top